Wybierz język: PL | DE

 ul. Skotnik 8,
 33-113 Zbylitowska Góra
tel./fax: 0048 (14) 674 34 05

Gwarancja

Standardowa Gwarancja udzielana jest na okres 24 msc.

Istnieje możliwość przedłużenia gwarancji na okres do 10 lat pod warunkiem płatnego przeglądu konserwacyjnego zleconego producentowi.

Warunki i koszty ustalane są indywidualnie w zależności od warunków w jakich będzie funkcjonowała stolarka  (budynek mieszkalny /budynek użyteczności publicznej /ilość cykli otwierania )

Warunki gwarancji na wyroby wykonane przez
Zakład Obróbki Drewna Rafał Klich
Ul.Kaweckiego 21
33-113 Zbylitowska GóraI. Producent udziela gwarancji obowiązującej  przez okres 24 miesięcy od daty wydania towaru nabywcy

II. Gwarancja na 24 miesiące dotyczy konstrukcji i warstwy lakierniczej.

IV. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI:

1. Gwarancją objęte  są wady fizyczne towaru powstałe z przyczyn tkwiących w towarze,
a stanowiące w Szczególności  wady wykonawstwa, wady materiałowe lub wady konstrukcyjne,
o ile ujawniły się one w terminie określonym w ustępie I.

2. Zgłoszenia reklamacji należy dokonać w punkcie zakupu towaru (drzwi).

3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie reklamowanego wyrobu wraz
z dowodem zakupu

4. Gwarancji nie są objęte wady spowodowane:

 • nieprawidłowym przechowywaniem drzwi,
 • zastosowaniem wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 • nieprawidłowym montażem bądź demontażem.
 • eksploatacją drzwi niezgodnie  z zaleceniami producenta,
 • uszkodzeniami mechanicznymi towaru,
 • naprawami  drzwi, mającymi  związek przyczynowy ze stwierdzoną  wadą, bez względu na sposób oraz rodzaj dokonanej naprawy.

5. Gwarancji nie podlegają

 • drzwi których głębokość  zabudowy jest mniejsza niż 10 cm.
 • drzwi zamontowane w miejscu nadmiernie narażonym  na działanie słońca i nie osłonięte  daszkiem
 • szkody wywołane nadmierną wilgocią spowodowane złym wietrzeniem
 • w drzwiach sosnowych miejscowa rosa żywiczna
 • chemiczne uszkodzenia powierzchni spowodowane przez nieodpowiednie środki czyszczące taśmy malarski tynk wapienny ,cement.
 • drzwi zamontowane w budynku w którym wykonywane s¹ prace mokre, tynki, wylewki.
 • drzwi narażone na ochlapywanie solą używaną w okresie zimowym

6. Reklamacja winna być rozpatrzona w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia.

W szczególnych przypadkach, związanych z konieczności przeprowadzenia specjalistycznych badań
termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu. Sprzedający ma wówczas obowiązek poinformowania o tym fakcie reklamującego, przed upływem 21 dni od daty przyjęcia reklamacji wyrobu. Termin związany z przeprowadzeniem specjalistycznych badań nie może przekraczać 40-tu dni od daty przyjęcia  reklamacji.

7.W przypadku uznania zgłoszonej reklamacji nabywca ma prawo do bezpłatnej naprawy drzwi jeżeli
wada ujawni się do 24 miesięcy od daty wydania towaru).

8.Wszelkie szkody, niedogodności  oraz utracone korzyści  z tytułu nie używania towaru w wyniku zasadnej reklamacji nie będą rekompensowane przez gwaranta.

9.Gwarancja traci ważność  w przypadku nie uregulowania należności  za dany towar wobec producenta.

V PODSTAWOWE ZASADY EKSPLOATACJI I MONTAŻU DRZWI:

1. Drzwi należy eksploatować zgodnie z ich przeznaczeniem.

2. Drzwi muszą być zamontowane co najmniej na 6 kołkach montażowych lub co najmniej na 6 blachach sztywnych

3. Uwaga ! Montaż wyłącznie na piance montażowej  jest nieprawidłowym montażem.

4. Do oklejania drzwi i futryny w celu zabezpieczenia w trakcie montażu można używać  wyłącznie
Taśm  neutralnych dla farb akrylowych. Użycie typowej taśmy  malarskiej i pozostawienie jej na dłuższy czas przyklejonej od drzwi spowoduje reakcje chemiczną i zniszczenie lakieru.

VI. INSTRUKCJA KONSERWACJI DREWNIANEJ STOLARKI BUDOWLANEJ

Zamawiający (nabywca drzwi) zobowiązany jest do konserwacji produktu zgodnie z n/w zasadami.
1) Powłoki malarskie
Konserwację przeprowadza się co 12 mc-y i polega ona na usunięciu drobnych uszkodzeń naniesieniu miękką gąbką balsamu do drewna na wcześniej oczyszczoną z kurzu i odtłuszczoną  powierzchnię akrylową.

Większość  preparatów do czyszczenia szyb zawiera salmiak, który powoduje uszkodzenia powłok akrylowych. Ewentualne pozostałości  salmiaku należy bezwzględnie  zmyć  wodą i wytrzeć do sucha.

2)Zamki
Konserwację przeprowadza się co 6 mc-y i polega ona na naniesieniu warstwy (oleju, smaru, towotu - czystego) na język i zaczepy zamka . Nie smarować kluczy ani wkładek - doprowadziłoby to do ich szybkiego zniszczenia.

Co szkodzi stolarce drewnianej?


1. Drewno jest materiałem higroskopijnym, tzn. że  wchłania wilgoć z powietrza i rozszerza się. Gdy powietrze jest suche to oddaje wilgoć i kurczy się  .Dlatego ważne jest zadaszenie drzwi, chroniące przed wysoką temperaturą (drzwi w ciemnym kolorze pod wpływem słońca nagrzewają się nawet do 80*C). W drzwiach zadaszonych procesy te przebiegają  wolno i pozwala to na zachowanie nie naruszonej struktury drewna. Szczególnie istotne jest to w przypadku drewna sosnowego, które naturalnie zawiera w sobie żywice.

2.Ilość  pary wodnej w czasie budowy. W przypadku pomieszczenia o powierzchni 30m 2,
z wylewki i tynku w czasie około 4 tygodni wydziela się około 500 L wody. Odpowiada to objętości pary wodnej ok.620 000 l (18 g wody =22,4 l pary wodnej). Przez lakierowane ramy okienne o standardowej wielkości  przy zamkniętych oknach może przedyfuzjować zaledwie 1 g wody, czyli 1,25 l pary wodnej na godzinę. Zakładając  że ramy okienne zajmują 4% powierzchni ściany i naturalnie tylko 4% wydzielającej się wilgoci wody (ok.20L) dyfunduje przez ramy okienne, to na wysuszenie potrzeba byłoby ponad 2 lata. Widać z tego że para wodna nie wydostani się
z budynku bez odpowiedniego wietrzenia.(czyli prace mokre w okresie jesieni i zimy są nie dopuszczalne).

Copyright 2016 Klich - Producent Drzwi Drewnianych Zbylitowska Góra, Tarnów
Do góry